Vallëzim sipas formës

Zhvillimi i aktivitetit: Dilni jashtë dhe me anë të një shkumësi vizatoni disa forma gjeometrike në dysheme. Pastaj kërkoni fëmijës të bëjë lëvizje të trupit varësisht se në cilën formë gjeometriket hidhet. Loja mund të jetë: hidhu në katror dhe vallëzo, hidhu në rreth dhe qëndro me një këmbë, hidhu në drejtkëndësh dhe ulu, etj.