Kultura jonë

Zhvillimi i aktivitetit: Të mësuarit rreth mirësjelljes së kulturave të ndryshme mund t’i ndihmojë vërtet fëmijët të fitojnë një kuptim dhe ndërgjegjësim më të thellë të ndryshimeve. Kjo gjithashtu do t’i ndihmojë ata të kuptojnë se ajo që është normale për ta, jo domosdoshmërisht mund të perceptohet si normale për të tjerët, dhe anasjelltas.

Për shembull, në Indi dora e majtë konsiderohet e papastër dhe kështu ushqimi u kalohet të tjerëve duke përdorur dorën e djathtë. Nga ana tjetër, tregimi i gishtit konsiderohet i vrazhdë në Tajlandë, kështu që është një JO e madhe (ju si prind mund të shtoni edhe fakte të tjera).

Njohja e fëmijëve me këto ndryshime kulturore mund të jetë një përvojë shumë ndriçuese. Pyetjet kryesore për t’u bërë janë: pse ekzistojnë ato në radhë të parë? Dhe si reagojnë njerëzit nëse injorohen? Cilat janë sjelljet tona gjatë ngrënies?

Vendosni në kutinë e sotme një punim që lidhet me kulturën tonë.