Ndjekësi i rrugës

Me ndihmën e shkumsave, apo nëse nuk i kemi ato na mjafton të gjejmë një guri të bardhë dhe ai duke e grithur tokën lë shenja të bardha. Sa më e shtrembër të jetë rruga e vizatuar, argëtimi bëhet aq më i mirë, sa më shumë kthesa të ketë rruga e vizatuar nga prindi aq më shumë do ta kërkojë vëmendjen e fëmijës për ta përcjellur rrugën.

Ndërroni rolet më pas, le ta vizatojë fëmija juaj një rrugë për ju dhe ndiqeni edhe ju këtë rrugë. Mësoni fëmijën që të marrë rol udhëheqës në lojë dhe në aktivitete, të mundohet t’ju udhëzojë në lojë.