Očekivani rezultat: Dete pronalazi različite reči sa istim zvukom.

Materijali i sredstva: Beli papir većih dimenzija (flipčart itd.), marker, lepljiva traka.

Razvoj aktivnosti: Polaže se veliki papir na pod i pričvršćuje se sa obe strane lepljivom trakom da se ne pomera tokom pisanja. Roditelj ili staratelj napiše 3-4 slova a čak i više (5-6). Počnite sa slovom imena deteta kao početnom tačkom. Potom dete pronađe reč koja počinje istim slovom kao i njegovo/njeno ime i povuče liniju od prvog do drugog slova. Ovo se nastavlja sve dok se sva ista slova ne povežu linijom. Ali isto se postupa i sa drugim slovima koja su na belom papiru.