Beraberin o ayni

Matriali thay sheya:tahtaya lileske vay plastikake, anon a theripe, shay te pikturinen tikne kotora e lileske.

Evolviripe e aktivitetesko:Dadalarya pikturinena ano agor e tahtayesko irandi bange geometrikune forme, gendya, yaverune forme, sar vilo, qerenya,thy. Vash sakoya kola sila kerla po duy, e shaipeya kay o qhavoro shay te kerel olengo beraberipe. Anon a theripe e tahtayengo,shay te kriirinel tikne karte. Decisinena ani mez thay rodingyola kotar o qhavoro vash te kerel beraberipe ayni figuryengo . Dat sasavieya shay te devisinel duy figure kola siton ayni . Kana khela o qhavoro, dengyolagodi ,kay o dat resipeya te beraberinel o tahtaya e yavere figurenca, vash te vazden e qhavore vash te arakhel o bangipe. Akava aktiviteti si but manglo vash o qhavoro.