Arak nashaldo ravalo

Materiali thay sheya: lolo ravalo e todinyengo vay dayek kalefi e yastekesko, yaverune khelipya kovle thay loke, shiriti lepako koloreya.
Evolviripe e aktivitetesko: Khelipe “Arak o nashaldo ravalo e shudrepaposko” si but loke thay interesantno vash tumaro qhavoro thay si te loshaloen ano beraber khelipe. Maskineni e qhavore sar shudropapo soa situmen khere, ano agor e agoripesko dayek anteriya loli kova si te agorinel e buti vash te uraven e qhavore , sar ini decisineni yek kalo kayshi. Yek sadik festaki e shudropaposko si te pherel o dikhipe e qhavoresko . Te sine kay situmen yek lolo ravalo vash o todine e neve bersheske , rodeni kotar o qhavoro vash te pherel khelipya , a te sine kay na situmen, odoyaver shay te servisinel ini yek kalefi e yastekesko. O khelipya kola si te thovel manglape te oven kovle thay loke, kay o qhavoro shay te adikerel pederal peste. Ani tapeta vay paketi lepatinei yek shiriti koloreya kay si te diklargyol o drom kote si te improvizinen ani forma sar lavirinti . Kereni shaipe te keren duy droma phande yek putardi thay rodeni kotar o qhavoro (shudropapo) vash te khuvel ano lavirinti thay te kerel shaipe vash te arakhel putardo drom ji ko todine thay ravalo. Palo arakhipe, vash akharipe pa peste kova imitinla e shudropapo thay te irangyol ano ayni drom. Te sine kay o qhavoro arakla lokipa o drom ,yaverinei thay kereni may pharie.