Yivesko humer

Materiali thay vastushya: plaestelina kotar humer, forme vash gudle

Beshaveni e qhavore anglal tumen thay gatisareni e plastelina humeresta khetane…. Mekheni sama te qhivel pere tikne vasta ano materialya kote gatisarena o humer. Palo kay agorinena o gatisaripe, mekheni te khelel thay te manipulinel e parne humereya. Deni ini yaver ververutne forma thay inkuraineni kay te khelel thay te tentinel te qhivel o humer andar o forme. Tumen shay te qhiven yekh foto e shilale paposko anglal o qhavoro thay te qhivel o qhavoro o humer pedral oleste.

Gatisaripe e plastelinako kotar o humer:2 tahtaya varo,1 tahtay lond, 1/2 tahtaya na but tato pani,1 roy zet.