Potrebni materijali: Olovka, list/sveska

Aktivnost: Kontinuitet stimulacije u jezičkom aspektu sa vašom decom može se uraditi i preko veznika. Napišite na jednom papiru nekoliko različitih veznika mesta, vremena, uzroka ili svrhe. Važno je da deci objasnite kako će se aktivnost razvijati. Npr. veznik (gde, od, koliko, obzirom, jer, i, kako bi), itd. Odredite jedan od veznika i stavite ga u vašoj rečenici (Ja ću ići u igralište „jer“ volim da se igram). Ovo je primer koji može pomoći detetu da shvati kako se razvija rečenica. Zatim odredite detetu jedan veznik, i tražite od njega da napravi jednu rečenicu uz pomoć veznika koji mu je dodeljen. Slušajte pažljivo, vidite u koji deo rečenice stavlja veznik.