Mangle sheya: Hrami, qham/pishutni

Aktiviteto: Phiravipe e stimulipasko ano qhibyako aspekti tumare qhavoreya shay te ovel ini pekal o phanipya. Pishineni ani yek qham nesave phanipya kola si yaverune thanutne vaktyune, sebepeya, vay resipeya. Semno si kay te keren klaro e qhavoreske sar si te evolviringyol o aktiviteti. M.s, phanipya ( kote, kotar, koba, palo, feriso, ini, eresipeya,kay),thy. Ulaveni yek kotar o phanipya thay decisineni ano tumaro lafi (Me sima te nakhav ano khelipasko parko”feriso” kamama te khelav). Akava si o misal sar shay ashutineya e qhavore sar si kriripe e lafyengo. Maypale ulaveni e qhavoreske yek phanipe, thay rodeni olestar/olatar te kririnel yek lafi prekal o dendo phanipe. Shuneni gendipa, dikheni ani koya rig e lafesko phanela o phanipe.