Ajikerdo rezultati : Qhavore dena ideye olake/oleske sar si te realizinel o khelipe.

Mangle sheya: Pishotya , pipka sokyengi , thav , shiriti lepako .

Evolviripe e aktivitetesko: lelola o thav thay giriqinla ani pipka e sokeski. Sol duy rigya e thavske phangyona shuka ano obyektya kola si zoralems. Ano duy beshlinya e kuhinak. Palo phudipe e pishotrsko (pishoti) yeke shiriteya lepako diklola ani pipka e sokeski thay decisingyola ano starti e thavesko pashe olake phanipesko ano beshlin. O Shero e pishotesko na phangyola numay astragyola zoralipeya ano vast vash tena niklol o phud vay astaripe e shtipalka vash shuke idya. Startipe bashlaynla kote si te mekel o vast kotar o pishoti thay dikheni sar uqarinla oy. Sar si pe mangipe e qhavoresko o pishot shay te pikturingyol vay te dakordingyol e yaverune matriyalenca.