Ajikerdo rezultati : qhavoro vazdela o obyekto thay thovlapre vash te vazdel so may uqe odova

Mangle sheya: shtipalke idyenge vash o shukip, rovlika koloryenca

Evolviripe e aktivitetesko berabervakereni e qhavoreya sar vazdingyol yek obyekti? Koba katya si o obyekti ani diz thay kova olendar simay uqe? Puqeni e qhavore te sine kay ovlasine arkitekto /tekti koba katya shay te vazdel olesko/olako obyekti ? sokske shay te vazdel aboka uqe vash te keren shasherimeya savo matriali /ya si te vastingyol vash vazdipe?

Leni o shtipalke e idyengoe kola shukyarne thay rovlika koloreya thay demostrineni ano starti kotar o dat vay diklarno thay may pale vprobayingyola kotar o qhavoro.