Ajikerdo rezultati : Qhavoro vastinla rovlika vash te akharel tikne sheya.

Mangle sheya : sheya /tikne kelipya ,duy rovlika tay yek qaro / safa thy.

Evolviripe e aktivitetesko: Kedingyona khelipya/ tikne sheya e yaverune formenca thay decisingyola ano khelipasko than kote ulavgyola vash te khelgyol ani myshema vay mesalin. O dat vay diklardo demostrinla o astaripe e sheyengo duy rovlikenca kote decisinlolen may pale yek palo yek. May pale o qhavoro kerla korkoro vash te pherel e safa e sheyenca /khelipya tikne. Vash te ovelole loke o asteripe e rovlikyengo shay te phanel o rovlika ini e lastukoa ano parmakya