Ajikerdo rezultati : Qhavoro mothavla interesi vash te siklol vash o magneto thay so cidna on.

Mangle sheya : magneto , khelipe / yaverune sheyanga , duy korpe vay plastikake qare/lil thy.

Evolviripe e aktivitetesko: beraber e qhavoreya kedeni nesave lhelipya/ sheya kola si tikne kotar o yaverune materialya (kasht, plastika, sastren thy.) Leni duy korpe quqe thay rodingyola kotar o qhavoro te lol sera o khelipya, kedime sheya. Odola kola cidingyona e magneteya decisingyona ani yek korpa thay odola thay odola kola na cidingyona ani yek yaver korpa. Palo klasifikipe e sa khelipyengo thay o sheya kola si kedime qhavoro shay te kerel ini yek ulavipe kote nesave kriiringyona kotar o duy metalya: kasht –sastren, vay sastren – plastika.