Mangle sheya: Hrami, qham/pishutni

Aktiviteto: Qhavore akale bershenge silem nagipya thay kamipe vash o sheya kola on penjarena. Olenge mangipya shay te oven kotar o yaver, startipeya kotar o khelipya thay habe kola si olenge preferime. Kereni yek lista ani yek parni qham tikni trin – star sheya kola na siton pahale. Odote shay te pikturinen yek smoki tikno, yek qokolada thay yek yaver mangipe vash o qhavore. Beraber e qhavoreya ano marketi, qhavoro si te arakhel o sheya kola si ulavde vash te lol,bizo tumaro ashutipe. Ayeka, o qhavoro si te kerel eksperienca yaveruni ano yaverune thana kote si te kontribuinel sako dive ano janipe vash gendipe.