Shay te pikturine korkore tute?

Materialya: Dikhavni, markerya vay panyeske kolorya

Sfidineni tumare qhavore te pikutinel peste kay dikhela ani dikhavni, pikturindoy e markereya vay pere angusheya pedral e dikhavni.

Puqeni e qhavore: kobar yakha dikheya? Kobar kana situ? So yaver shay te phere ano toro pikturipe?

Mekheni e qhavoren te eksplorinen e koloryencar/markerencar thay te oven kreativune ano olengo pikturipe Te sine kay mangena te garaven o pikturipe, kereni yekh foto anglo se te kosen o pikturipe. Deni qhavoreske yekh kuzhinako lil kay ov korkore te tentinel te kosel o pikturipe kotar dikhavni.