Moro fruti

Numay kay e lemenka kova khelena ani natura, o qhavore siklona ini vash o dikhipe vash oleske.

Adive beraber e qhavoreya,  ano boro e stanesko, ano parko vay ano gav, vay ini ano drom kote jivdinena, alosaren yek fruti thay decisineni odole fruteske o nav tumare qhavoreske. Adivestar, o qhavoro diklarla vash akava fruti.

Vakereni e qhavoreya  beraber soske manglape yek fruti vash te  bayrol so may zoralo, kola si o triunfipya kola situmen kotar o fruti  thay sar manglape te garave ola.

May pale, decisineni beraber sar manglape te kerel o qhavoro vash o fruti olako/olesko.:

– Qhavoro shay te truyainel e barenca o buvlipe truyal o fruti

– Shay te keren buti tikne laptopeya e phuv pashe kykeske e frutesko

– Shay te duryaren o patrenya kola pele sar ini o nashushipya kola truyalinena odola

– Shay te suvarinenolen (aneni yek vakti vash te suvarinen thay respektineni o vakti) [vendosni një orar të ujitjes dhe përpiquni që ta respektoni atë]

– Shay te thoven o kyki e kireqeya (siguringyoveni vash te thoven o vastyune thay thovla e kicela) [ju sigurohuni që i ka vënë dorezat dhe që e ka vënë përparësen]

– Shay te decisinen ano kyki e frutesko yek kher e qiriklengo, thj.