Moja bajka

Materijal i sredstva: tri bela A4 papira.

Odvijanje aktivnosti: Prvo dajte detetu daje beli A4 papir i tražite da nacrta pravu liniju, na drugom listu zakrivljenu liniju, a na trećem izlomljene linije. Zatim će crtati na svakom papiru crteže u skladu sa onim što mu je ta linija asocirala. Nakon što je nacrtalo sva tri crteža, pažljivo ih gleda i izmisli se bajka, gde se redosled crteža može promeniti I na kraju dete opisuje bajku povezivanjem pojedinih situacija od sva tri crteža.