Ja sam trojka

Očekivani rezultat: Dete prepoznaje i oblikuje broj tri

Materijal i sredstva: dva A4 papira, poklopci za flaše, plastelin, zrna kukuruza, lepak itd.

Odvijanje aktivnosti: Uzimaju se poklopci flaša ili zrna kukuruza (zrnce) i tražite od deteta da ih grupiše po tri poklopca ili zrna kukuruza. Roditelj ili staratelj nacrta brojeve od 1 do 6 na A4 papiru i seče ih na jednake delove na šest delova poput karata.

Pripremljene karte se prevrnu a od deteta se traži da pronađe broj za količinu poklopaca. Na primer, kažite mu: „Pronađi broj tri poklopca!“. Nakon pronalaska broja tri, roditelj ili staratelj nacrta broj tri onoliko koliko ima mesta na A4 papiru, a dete plastelinom pravi male sfere i postavlja ih na iscrtane linije. Od deteta se traži da nacrta još tri stvari/predmeta za broj tri.

Broj tri može se praviti i po želji sa drugim materijalima.

Zadatak: Podstaknite dete da se priseti bajke ili priče povezane sa brojem tri, na primer, „Tri praseta“, „Tri leptira“ itd.

Zahtev: Priča „Tri praseta“https://www.youtube.com/watch?v=qJD6NhdYnlc

Radni list preuzmite OVDE.