Fakti i ditës!

  • Programi i Zhvillimit të Hershëm Fëminor, që tërësisht i adresohet nevojave bazë të shëndetit të fëmijës, të ushqyerjes, të zhvillimit emocional dhe intelektual ofron për të gjithë fëmijët bazën për zhvillimin e kompetencave dhe të aftësive përballuese në vitet e mëpasshme.

  • Të promovosh zhvillimin në fëmijërinë e hershme është një nga strategjitë më efektive për të realizuar në realitet të drejtat e fëmijëve, për të reduktuar diferencat socio-ekonomike ndërmjet grupeve të ndryshme në popullatë (të pasur dhe të varfër, zonat urbane dhe ato rurale, popullata në përgjithësi ndaj pakicave minoritare) dhe të ecet përpara në përfshirjen e të gjithë fëmijëve dhe të shoqërisë si një e tërë.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*