Thuripe e bystekyengo

Materiali thay sheya:Thulo thav, shiritya e kurdelyengo thy. Paketesko lil (kotor phal), makaze, lepako shiriti thy.

Evolviripe e aktivitetesko: Leni yaverune thavya kola siton ani dispozicia. Shay te len ini yaverune kurdele. Othava shay te oven ayni koloreske, a te sine kay si thava yaver koloreya shay te ovel may atraktivuno vash o qhavoro. Trin thava meringyona vash te oven beraberyune thay luge aboka koba mangla o qhavoro kay si vash o vast e makazengo olako/olesko. So trin thava lepatingyona shiriteya lepako ano dayek kotor e paketesko, phal vay dayek yaver obyekti kova si beraberyuno vash o thuripe e thavsko. O dat vay diklardo startinla angluno vash keripe e bystekyekgo kova mothavla o procesi thay may pale o thav kergyola bysteko kotar o qhavoro. Thav phangyola ano duy agoripya thay decisingyola ano vast e qhavoresko. Sar si pe mangipe e qhavoresko thuringyona ini o thava yaver vash o familiyakejene vay amalipe olako/olesko kote vastingyona ini yaver matrialya sar kurdele ini vargipe e miriklengo.