Ajikerdo rezultati : Qhavoro mothavla interesi vash te sikavel o baya thay sar cidingyona on.

Mangle sheya : magnet, Baya, khelipya/ yaverune sheya kotar yaverune matrialya duy korpe vay plastikake taynirya /lilenge thy.

Evolviripe e aktivitetesko :Beraber e qhavoreya kedingyona nesave sheya/khelipya kola si harne kotar yaverune sheya ( kashta, palstika, sastren,thy) Leni duy korpe quqe thay rodingyola kotar o qhavoro te lol sera o khelipya, sheya kola si kedime . Odola kola cidingyona e bayenca thay cidingyona ani yek korpa thay odola na cidingyona ani yaver korpa. Palo klasifikipe e sa khelipyengo thay sheya kola si kedime qhavoro shay te kerel ini yek ulavipe yaver kote nesave ovipya kergyona kotar o duy sheya : kasht- sastrn, vay sastren –plastika.

.