Ajikerde rezultatya qhavoro kerla shaipe te arakhel o oyekti kova na sitov odote, thay na predaynlape te sine kerla kobaver

Mange sheya :Khelipya vay tine obyektya kola si yaverune a araklona ano kher, yek tabako thay yek peshkiri vay piceta qarengo

Evolviripe e aktivitetesko Khelipe si but harno thay na rodela gatisaripe. Shay te lelon nesave khelipya tikne vay sheya kola si tikne kola araklona ano kher Lhelipya vay obyektya decisinena ano tabako thay rodingyola kotar o qhavoro sar te dikhel o obyektya kotar o pashipe thay te adikerel ano gendipe sakova obyekti pana bi uqhargyol e piceta vay peshkiri. Ano vast e pershkireya lelola yek obyekti /khelipekote cidingyola uqhargyola pershkireya kova diklola kotar o qhavoro. Palo cidipe e e obyektesko / khelipe rodingyola kotar o qhavoro te arakhel so si noksan. Ano phiravipe e khelipesko shay te khuvgyon o khelipya neve yek po yek nuumay ini o role si te yaveringyon qhavoro dat (diklarno).

.