koba but sheya silen forma e truyalipaski

Materiali thay sheya : parno lil A4, hrami, kolori, yek shey vay obyekti vash te kopinel e forma vash truyal
Evolviripe e aktivitetesko: Lelola o parno lil A4 thay yek shey shay te ovel dayek khelipe ani forma e truyalipaski, vay dayek kapako e shishako ,thay kopingyona nesave forme e truyalipaske. Gendo e truyalyengo manglape te ovel desh vay may but. Palo kopipe e truyalyengo, qhavoro pikturinla ano sakova truyal yek obyekti, fruti thy., kova sile truyalipaski forma ano pikturipe .M.s. ano yek truyal pikturingyola o kham, ano yaver truyal e topka,ano yek yaver e mandarina thy. Dat vay krisyun/o krisyun/i diklardo nashti ashutinala vash te mothavel dayek misal numay korkor rodela te arakhel andre kheresk, ano pustika thy.

Qhavoro kerla vash te dol may but ideye kote si te pikturinel odola thay kenlolen.

Shkarkoni fletoren e punës KËTU.