Mangle sheya: Kherune obyektya

Evolviripe e aktivitetesko: Akava aktiviteti si te kerel yek themeli ano matematikako siklipe kote si te startinel kotar i baza, elementrayune beraberipya. Numay ani akaya rig na ani lil, ko tikne bersha startingyola e obyektyenca thay khelipaske aktivitetya.

Leni roya leni shalya, leni palome vay ini qarape. Semni ideya si kana o qhavore te lenkan ini so o obyektya silen yaverune kolorya thay yaverune forme odola shay te klasifikinen sar si pe mangipe. Startipeya roda te ulava sar si pe kolorya, ulava lole roya e lole qarapyenca thay e lole shalyenca ani yek rig(yekhipe) thay ulava ano yaver kolorya. aver rig rideni te ulaven sar si pe kobaripe vay sar si ani forma e obyktyengi. Roya ani yek rig shalya an yek than thay o qarape, a ano yaver rig aqhaveni odola kay servisinena vash o habe thay odola vash kola uravna. Ayeka tumen sikavna e qhavore ano themeli vash te lol kan ideya e klasifikipaski sar si pe mangipe.