Khelipe: “ mothav sar si kotar o khelipe so kergyola buti?”

Materiali thay sheya : Na si

Evolviripe e aktivitetytengo: o dat thay diklardo imitinla o khelipya kotar dayek buti m,s imitinla o khelipe e vastengo kote kerena o pice, qhavoro dela respodipe “gatisarela o pice” o dat kerela sar kaleplaynela o idya, qhavoro respodinla “pakyarla o idya” thy. May pale o role  shay te yaveringyon. Qhavoro emitinla semne khelipya dayeka bukyake thay o dat dela respodipe lafeya.

Palo khelipe e qhavoresko pikturineni dayek aktiviteti kova kerla mangipa m.s pikturineni e pica ,vay piktura. Thay o kerdo pikturipe komentineni so pikturingya thay soske sile mangipe akauya buti vay aktiviteti thy.