Gjejmë të njëjtat

Mjetet dhe materialet: foto të frutave (të printuara,të vizatuara), fruta.

Vendosni fotot e frutave në tavolinë apo dysheme si dhe frutat e njëjta si në  fotografi. Inkurajoni fëmijët që frutin e vërtetë ta vendosnin sipër fotografisë me po atë frut. Përsëriteni këtë disa herë. Në fund fëmija zgjedh cilin frut dëshiron ta hajë sot.