Gendo rodela pere thavdya

Materiali thay sheya:  lila koloreya, markerya, makaze thy.

Evolviripe e Aktivitetesko: O dat vay diklardo gatisarla nesave kotora e lileske kote lela markeri hraminla o gendya kotar o zero ji ano gendo efta thay o thavdya e kobaripeya okla si dende. Sa o sa deshushov kotora e lileske vash sakova gendo e thavdyengo. Beraber e qhavoreya khelgyola o khelipe “ Gendo rodela pere thavdyathy”. O dat vay diklardo adikerla o kotora e lilenge e gendo o qhavoro adikerla o kotor e lilenge e thavdeya. Odat vay diklardo mothavla o gendo thay vakerla: “ruyzhinatu sikavna te arakhav mere thavdya!’ thay o qhavoro arakla o thavdya e gendoske kova rodela oleske thavdya. O dat vay diklardo pherla o lafi kote vakerla ,m.s : “ Vash tuke si o gendo ofto ,efta thavdya sile todina: Vash tuke si o gendo shtar ,shtar thavdya niyek hatereya; vash tuke si o gendo ponj,niyek nashti datu vash i pakyiv; vash tuke si gendo duy , duy thavdya vash duy akya; vash tuke si o gendo yek yek thavd situ sar yek lumia ; ake vash tuke gendo trin ,vash yek nak thay duy kana; vash tuke si o gendo zero , na situ thavdya numay si nav ; na vashtuke si o gendo shiv ,shov gendya kerla beraber. (Akala harfya shay te vatingyon te sine kay mangena kay o khelipe te ovel may interesantno sasavipeya shay te vastingyon harfya sar si pe mangipe)

Leni lil koloreya thay pikturingyona ani forma e yarengo vay ini yaver forme sar si pe mangipe. Ano mashkar pikturingyola e yaveruni lenya sar:zig0zag, irande thy, qhingyona makazenca. Ani yek rig hramingyola o gendo markereya (ano natheripe e markeresko,e koloryea vay hrami) thay ano yaver kotor hramingyona o thavdya. Ulavde kotora beraberingyona olenge kotorenca ani baza e qhinipaski vash te formiinel o kotor ano saleipe thay mothavgyola kay akava gendo aboka thavdya.