Baravalipe ano ledo

Materiali thay sheya:Tikne khelipya thay metalikune love, ano yek qaro payneyathay yek pipka e sokyengi

Evolviripe e aktivitetesko: Lelola yek plastika (m.s. yugurteski safa thy.), phergyola payneya thay po late decisingyola tikne khelipya vay metalyune love. Mapo lpheripe payneya thay khelipyenca, phando qaro e kapakoa thay qhivgyola ano frizhideri thay beshla jikay marunla sa.

Palo marunipe, cidingyola kotar o frizhideri thay hari vakteske beshla ani temperatura e sobaki ji kay shay te cidingyol kotar o qaro thay te decisingyol ano yek yaver qaro buvlipa(vay tepsiya). E sokeske pipka phuda pederal o ledo buderi dikhipeya vash te lav o sheya “ o sheya kola silen kobaripe kotar o barvalipe arakle”