Fakti i ditës!

Vitet e para në jetën e fëmijës janë të një rëndësie të veçantë sepse ato formojnë bazat e gjithë jetës së individit.

Gjatë fëmijërisë së hershme, mënyra e sjelljes, kompetencat dhe të mësuarit kanë filluar të zhvillohen dhe janë stabilizuar, faktorët socio-ekonomikë fillojnë të modifikojnë trashëgiminë gjenetike, ka një rritje të bollshme të qelizave të trurit dhe lindin rrugët biologjike për trajtimin e stresit.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*