So si tato so si shudro?

Materiali thay sheya: duy   qare, duy pishotya thay pani. 

Evolviripe e aktivitetesko: Berabervakergyola e qhavoreya kote puqena: “So si tato so si shudro?”   thy. thay kheleni o khelipe e lafeya “ ko si tato – ko si shudro?”, m.s.“Iv si…?”, thay o qhavoro respodinla:“Shudri”. : yag si…?”thayo qhavoro respodinla“Tati”, akava khelipe khelgyola ji na dospingyona o gendipya vash obyekti thay dikhipe kola penjargyona sar tate vay shudre.

Leni duy qare ayni kobaripeya. Yek phergyola tate payneya (na but tato koba tharla numay si adikerdo te sine kay qhiva o vast ano pani) thay o yaver phergyola shudre payneya. Ye pishot (shaipeya) loli thay yek (shaipeya) havayako kolori . Pishotya phudingyona ano beraberipe. Pishoti havayake koloreya thovgyola ano qaro shudre payneya thay e lolo piushot ano qaro tate payneya. Puqeni e qhavore so ovel e lole pishoteya (koya bayrola jikay takyola) thay so ovel e havayake kolor pishoteya (koya kedingyola numay o phud andre kondisingyola).

Butikeripeski qham AKATE.