Polaruno riqino

Materialya: lil, pamuko, lepako, makaza
Puqeni tumare qhavore adive vash o riqino, sar dikhlola? Savo kolori sila oleski morti? Kobar sito parno? Mothaveni  foto vay dikhjeni  ani yekh pustik o figure e riqinencar. Palo odova mothaveni kay adive ka keren buti khetani yekh polaruno riqino parno e pamukoa. Palo odova pikturineni yekh polaruno riqino ano yekh lil, makheni lepako vay deni e qhavoreske te makhel o lil lepako thay qhiveni pedral oleste pamuko vash te pherel o trupo e riqinesko. Demonstrineni e qhavoreski sar ka ulavel o pamuko ano tikne kotora – so shay te ovel khelipeske thay zorakerla o tikne muskule thay vasta e qhavoreske. Vakereni e qhavoreya kay kerena e morti e riqineski, thay mekheni e qhavoreske te pherel o trupo e riqinesko e pamukoa. Mothaveni sar e morti azhutinla e riqino kay te adikerel o tatipe e truposko talo ledyalo pani thay ano than but yiveya kote jivdinela. Qhinei tikne toporlakya kotar kalo lil, vay pikturineni olen thay azhutineni e qhavore te decisinen ano manglo than vash te simbilizinen o yakha thay nak. Pe agor, dekorineni i sah than e parne kolorea vash te simbolizinen o ledya thay o yiv ano ambienti kote jivdinela o polaruno riqino.