“Posav” patrenya

Nakhavipe e so may but vastesko avri sito but vasno vash qhavoro, palo kay ov shay te angazhingyol so may but ano phiripe thay eksploripya kola na siton shayutne te oven ano andruno ambienti. Yekh yaver aktiviteti kay shay te keren ano vahti kay sien ani natura e qhavoreya, sito te siven vastindoy o patrenya thay materiali katy arakhna ani natura. Vash te shrden o sivipe, may angle kreirineni e “suv” vastindoy nesavi kranga thay phanglo e thaveya mashkar o duy krange. Phanindoy o thav e duy patrenyencar ano sakova kotor azhutinela kay ma te peren o patrenya kotar krangako kotor. Palo odova mekheni e qhavoren te qalargyon qhivindoy o patrenya ani suv kerdi naturatar thay nakhindoy olen ano thav e periako. Aroma, dikhipe thay teksture kerna akava aktiviteti kay te del qhavoreske yekh eksperienca barvalie senozirukune. Koodrinipe yakh-vast zoralola thay muskulya e vasteske thay phikenge zoralona ano yekhuno vahti. Thay pe agor situmen yekh laqhi umlavni kola shay te qhiven yekh meval vay te len tumencar khere.