Pustik e shukar alavyengi

Geli ani tumari godi kay te kreirinen pustik e anglune lafyengo tumare qhavoresko? Ji ko pashe 2 bersha qhavoro sile pashe 50  lafya ano olesko alavari. Kreirineni shukarne pelaripya pe godi khetane thay pustik e lafyengi sito yekh olendar.

Leni  yekh hramarni e thule orencar thay vash sakova lafi kay qhavoro vakerla, tumen qhiveni odothe mangli figura, sar si pe rendo o qhavoro kay vakergya o lafi…. tumen shay te qhiven vi angluno hram e lafesko,  shay te hraminen in angluno gugipe….vay foto e  qhavoresko kay fotografingyen kana vakergya.

Ini soske o qhavore sito hari may baro, na si dosna vash te shrden akaya pustik thay akava pelaripe pe godi khetane. Tumen shay te dikhen akaya pustik khetane vahti palo vahti, pherdo e neve alavyecar kay qhvaoro vakerla sako dive. Te sine kay o qhvaoro na vakerla o lafi qaqune, ma laqharen ole. Numay vakereni o lafi thay pandar yekh ver po lokhe thay qaqune… qhavoro ka siklola akalestar.