Mangle sheya: bara thay patrenya

Evolviripe e aktivitetesko: Vash te kririna yek keripe manglape yek tahtay yav yek tegla e kuynaki, thay beraber e qhavoreya ikloveni ani mahala vay boro kedeni nesave bara thay patrenya vay luludya.

Teratiumya siton arti pa peste, kola kririnena kotar naturake seya.

Sar si ano tasfii o forme kola si yaverune thay ano ayni kotor kedena ini o seme dayeka luludyake. So may rano kay o qhavoro te startinel o dikhipe vash o jivipya thay vash luludya so may interesime si te oven ano raporti olenge ovipyengo ano avipe sar bare pederal o jivipya.