Ajikerdo rezultati: Qhavoro vazdela o obyekto kote thovlapre vash te vazdel so may uqe

Mangle sheya: shtipalke idyenge vash o shikipe e idyengo, rovilika koloreya

Evolviripe e aktivitetesko : Berabervakereni e qhavoreya sar vazdingyona o obyektya? Koba spratya siton o obyektya oano dizya thay kola olendar si may uqi? Puqeni e qhavore te sine kay sine arkitekto / koba spretyenca si te vazdel o obyekto olako/olesko? Soske si te vazdelole aboka uqe vash te ovelole adikerdo savo sheya / si te vastinel vash vazdipe?

Leni o shtipalke e idyengoe kola shukyarne thay rovlika koloreya thay demostrineni ano starti kotar o dat vay diklarno thay may pale vprobayingyola kotar o qhavoro. Vash te ovel may interesantno o sfide palo vazdipe e obyektesko probaingyola ini ano pharipe so koba phare shay te ovel yek sprati e pobyektesko kana si vazdimo shukar thay zoralo. Vay shay te probayingyon ini modelya vayer vash khelipe.