Miri sadik

Materiali thay sheya: lil kahaverenge koloreya vay paketi, lila e koloreya ( shukar ovla sine lil xhixhkenca thay lepako), hrami, makaze, lepako.
Evolviripe e aktivitetesko : berabervakereni e qhavoreya kote puqenole”savo matriali manglape vash te kerel buti yek ayek sadik ?” Qhavoro genla mangle matrialya vash keripe e sadikak. Palo kedipe e matriyalengo, puqeni e qhavore kola sheya manglape vash i buti. Qhavoro genla o mangle sheya.
Dat vay krisyun/o krisyun/i diklardi pkturinla o kotor e sadikako (yek shiriti kova si te astargyol lepakoa sar truyal ano shero, ani shereski forma, shingya ,kana, akya, nak, thay qhamya). Qhavoro qhinla makaza pikurime kotora. Palo qhinipe sa o kotora. Qhavoro dikla o modeli thay lepatinla o kotora kola qhindile ano manglo than. Palo lepatipe e kotoryengo, dat vay krisynn/o krisyun/i diklardi thovla ano shero vash te merinel o perimetri e sheresko kote kerla lishani hrameya. Qhavoro beraberinla o kotora e shiriteske vash e sadik thay dikheni tumen ano diklardo.

Shay te khelgyol imagiyako khelipe” Me sim giiko “. Qhavoro vakerla vash sa sa so janla vash o giiko, m.s.”Me jivdinava ano versh sim ushardo mere shingenca”thy.