Ajikerdo rezultati : Qhavoro mothavla kana sinole emocie kote mothavgya e mimikyenca thay avazoski intonacia

Mangle sheya : Kutiya e paketeski, lila koloreya, hrami, koloriya,lepako, makaze thy.

Evolviripe e aktivitetesko: Le yek kutiya e paketeski gatisarni ani forma e kubeski vay gatisargyol kotar yek kotor kotar o paketi. Ano lil e koloreya pikturingyona o truyalyae daykaske ashutipeya kotar oqare truyal, kote may pale pikturingyola ini o mothavipe sar si pe modelipe. O dat vay diklarno ashutinla kote si te mothavel(vay ashutinel numay ano qhinipe e paketesko thay lepatipe vash te dol e forma e kubeski). Numay o qhavoro gatisarla o kubi thay o emocie.

Palo agoripe khelgyola o khelipe “Kubeske emocie”. Kubi ferdingyola sera> Yek ver o qhavoro, yek ver o datvay diklarno. Yek kotar o khelarde ferdela o kubi. Yaver khelardo si te mothavel sari emociya si ms. Shasherimo kubi thay mothavla yek ovipe kana ov/oy sine shasherime. Yaveringyona o role thay sakova khelardo vash sakoya emocia mothavla daye ovipe kana sinole akala emocie.

Khelipe shay te phiravgyol thay te vakere day mothavipe harno thay triunfimo si te ovel o khelardo kay olako/olesko mothavope mothavla shukar o emocie kote yaverinla ini e intonacia e avazosk