Ajikerdo rezultati : qhavoro anglodiklarla e familiyake emocie.

Mangle sheya : bara ani forma truyal , phanutni ,parno lil , payneske kolorya, ferqa lepako thy.

Evolviripe e aktivitetesko : Yek vakeripe vash o ashlipya sar on giriqinena ano vakti thay ano yaverune thana.Ms. kana nakha ano ashlipya? Kote nakha? So la amenca? Kote loshalova may but? Ko kotar o familiye mothavla e losh may but? Sar mothavena poro loshalipe thy.

Lelola yek parno lil thay pikturingyola: o ashlipe ano detharin. May pale alosargyona o bara sar si pe truyal forma thay o kobaripya umlavipeya kova reprezenti e familiyako si thay pikturingyola sar si pe mangipe. Ano muy o havoro pikturinla o mothavipe e emociyengo sakole familiyake jenesko.

Palo agoripe e bukikeripesko qhavoro prezentinla angla peste e familyaruni iktura olako/olesko kote hraminla o emocie kana on siton ano ashlipe ano detharin. Ms. Tikno pral ferdingyola thay yekhatar ajikerla te bashlayna thay te vakera vash o detharin, tyj.