Mangle sheya: kolorime lila thay yek zari

Evolviripe e aktivitetesko: akaya ver simen o zari e dinosaureya e koloryenca, a ini o lila ano tasfiri kera yek forma e lilengi. Koba ver vertina o zari kera sera yek ver o dat yek ver o qhavoro. Ayeka kova kolori perla dinosauri , odova kolori phera o shtarkysheliye ko dinosauri. Te dikha kova dinosauri triunfinla angluno. Ano starti gendineni thay deni po yek propozal, kova dinosauri si te triunfinel o khelipe? Me gendinava o lolo dinosauri a u? Ayeka startin o khelipe sar si ano tasfiri.