Ajikerdo rezultati : Qhavoro mothavla sar bayrola bershestar po bersh kote dikla o tasfirya e biyandedivesko.

Mangle sheya : paketesko lil , lenyi vay metro , hrami, kolorya thy.

Evolviripe e aktivitetesko Dikheni e qhavoreya koba bayrilo thay puqole sar putarla sine o vudar kana sine tikno/tikni? ( qhavoro demostrinla sar manglape sine te vastel o pramakya thay o vaste e vudaresko reslole sine pedo shero). Akana si phare te putarel o vudar?

Beraber dikheni o tasfirya e biyandedivesko thay puqeni kay ano akava tasfiri so shay kereya sine? (ms. ano trin bersha), so shay nashti kereya sine? Numay akana kay bayrilan shay te kere akala ovipya (m.s. te phane o kundurya thy.) sar shungyoveya? thy.

Lelola paketesko lil thay o dat vay diklardo pikturinla e gjirafa kote pikturinla olako trupo ini o lugipe (0,10, 20,30,40,50,60,70,80,90,100(. Koloripe e gjirafako ovela kotar o qhavoro koya may pale ajikergyola te decisingyol ano yek than ( kote o qhavoro diklole thay meringyolA). Palo decisipe e butikeripesko ano duvari qhavoro meringyola thay decisina yek hrami ko lugipe e truposko thy. ( o dat vay diklardo hraminla o dive e meripasko). Akava ovipe shay te ovel sakova kurko vay masek vash te dikhel koba bayrilo. Akava lugipe shay te vastingyol ini vash khelipe vash meripe e khelipyengo vash te dikhel koya olendar si may lugi koya shay te lugyargyol maybut ms. tapshano , marika thy.