Arakha avazya

Materialya: ververutne qare thay kashteski roy

Amen siam avazyune manusha thay arakhipe e avazyengo ko qhavore sito yekh but qalaripesko khelipe vash olenge.

Savore shuzhe avazya thay sigurune kay situmen khere adive qhiveni ano podi pashe e qhavoreske. Deni ano olesko vast yekh kashteski roy thay ajukereni. Leni vi tumen yekh kashteski roy thay phiraveni o bajakya e qhavoreske khuvdindoy yekh palo yekh o qare kay decisingyen thay reagindoy vash o avazya.