Alosar thay khel

Akala khelipya shay te khelen ini avri ini andre ano kher. Amen da rekomandipe kay te khelen avri ani natura

Sensorikuno akcepti e nilayesko, si yek but manglo khelipe vash o qhavore.  Si manglo kay ani yek kesa e payneya te decisinen   tikne obyektya ano yaverune kolorya.  Tumen shay te decisinen ini tikne topke kova si te oven kupe e dundurmake. Phaneni e kesa ano sigurimo ovipe,  thay tumaro qhavoro si te kenaqingyol kote kerla shipe te kerel dondurma vay kriirime ini yaverune figure e sheyenca kola siton ani kesa.

Yek yaver khelipe si khelipe topkenca vay pishotya kola si lepatime. Pishotya koloryenca, vay tikne topke kotar o lil vay topke tikne plastikake, lepatineni ano duvari ,vay ano vudar e dolapesko vay ini ano hodnikovay kote situmen kefi , si manglo te ovel ano uqipe pe lugipe e truposko.

Mekeni e qhavore te cidel olendar thay te qhivelolen but ver koba mangna. Loshakarole vash akava kova kerla, stimulinenole kana nashti kerla o cidipe, vakereni oleske bravo tuke kana cidela vay ini thovla palem .

Tumen shay te kriirinen ini yek truyal topkenca , sar si ano tasfiri. Ka mangolpe tumenge lil kova lepatingyola kova   si bizodikhipe thay yaverune topke Kereni truyal koba ver ko baro truyal thay thoveni ano truyal o topke. Mekeni e qhavore te khelel korkoro o truyal topkenca, te cidel vay te thovel koba ver mangla.