Peripe e ivesko

Materiali thay sheya:lond, humer, lil.
Evolviripe e aktivitetesko: Vash adisuno aktiviteti manglape: lond,lepako kheresko )varo thay pani), lil. Shishake kereni yek rupa ano kapako. Ani shisha decisineni pani thay varo thay kereni yek sano humer sapando. Phaneni o kapako e shishako thay odole kapakoske kereni yek tikni rupa ano shaipe kay o humer te iklol olatar po yavash. May pale pikturineni nesave lenya ano paketi vay ano qham ani forma e peripe e ivesko thay e shisha kote sile posavdo kapako tumaro qhavoro pratinla e forma kova siyen pikturime. Paldova o qhavoro si te duryarel o pikturipe e sabande humereya, ajikereni hari te shukyol thay te den qhavoreske lond vash te ferdel godinipeya pederal o pikturipe ano peripya e iveske. Si te dikhen e qhavore yek butikeripe but laqo e kuynake matrialeya.