Kopirina e sung

Akava khelipe evolviringyola ani mez anglo khamesko shefki vay ani elektrikuni lampa.

Ano yek parno lil vay kartoni, thoveni nesave khelipya, jivipya vay yaver obyektya   kolenge o shefki e khamesko vay e lampa   kririnla sung.

– Mekeni e qhavore vash te kopirinel o sung akale obyektyenge.

– Yaverineni o obyektya but ver.

– May pale o qhavore shay te kolorinen odola sar si olengo mangipe.

– Thoveni muyal yek beshlin vay tikni masathay phanenola e plastikake nayloneya koloreya. Ano mashkar thoveni yek khelipe vay obyekti kote palo leste si yek lampa e vasteski. Qhavoro shay te kopirinel e sung e obyekteski ano shtar rigya e naylonesko e yaverune koloreya.

  • Data
  • Kategoria
  • Shpërndaj