Halara e riqino

Materialya: lil, lepako, kolori, makaza
Pikturineni yekh riqinoski forma ano parno  lil.   Dikheni e pikutirmi forma ani yekh kutia vay kartoni. Kereni yekh puaripe ano muy e rizineski, sar ano mothavdo foto. Qhineni o lila ani forma e maqoski, pikturindoy ano mashkar e lilesko ververutne forma geometrikune. Rodeni e qhavorestar te “halarel” e riqino e maqoa, arakhindoy ini save forme geometrikune sitoy pikturimi ano sakova “maqo”. Ano yekh than e geometrikune formengo shay te vastinen o kolorya, vay sah so mangena te fokusingyoven vash te keren buti e qhavorencar. Te sine kay o qhavoro si may tikno, numay vash te khelel akava khelipe, kova ka azhutinel te koordininel o vasta vash te qhivel o maqo ano muy e riqinesko thay te qalargyol sar si pe oleski imaginacia.