Vizatoj veten

Vash akava khelipe manglape yek diklarno mashkaripeya bari ,   marker thay kolori, kolori paynesko vay kolori kovva vastingyola vash habe. Tumenge manglape yek parno nayloni, kapako vay   digme e yaverune kobaripeya,lenya   e koloreya thay lepako.

– Mekeni ee qhavore te dikhel peste ano diklarno thay te kerel kopi peste e markereya pedo late. Tumen manglape te oven pashe lende pe lugipe e piktoripesko. Puqeni e qhavore te mothavel tumenge so piktorinla. Rodeni ne piktorinen so may but pere detaipya.

– Kriirineni yek yek sernsorikuno nayloni ano andripe decisineni o kapakya ,digme,e yaverune kobaripeya, lenye koloreya thay akava nayloni lepin ani mez, vash tena ciden o pani. Piktorineni pederal o trupo e manushe thay rodeni kotar o qhavoro vash te decisinel o akya ,bala, digne e uravipeske ,thy.

– Numay, tumen shay piktorinena qhavoresko trupo ano yek baro lil vay ini ani myshema thay o qhaoro kolorinla sar mangla e koloreya kola shushargyola loke.