bayrovipe e yrumjako

Manglo matriali: Parno lepako e lilesko, vay shay te ovel koloreya, ano na theripe olesko shay te vastingyol sakova matriali kova situmen khere, sar varo, lond vay dayek prano praho, ani kockaki forma.

Adisuno aktiviteti phangyola e insekteya yrumja, kova si but ver ano amaro mashkar kote jivdina. Adive o qhavoro, tumare ashutipeya,si te kerel yek rafin e yrumjako thay si te vastinel vash te evolvirinel o aktiviteti e arakhipesko e obyektyengo kola araklona garavde ano mashkar kote kergyola o rafin, sar si ani dendi figura. Sar diklola ini kotar e figura, vash te vazdingyol rafin tumen shay te vastinen matrialya kay o qhavoro mangla. Startipeya o khelipe phiravla o dat, kova gatisarla nesave karte ano yek ovipe e obyektesko kova garavgya ano yek mashkar avri vay ano kher. Ano yaverune thana e rafinake e yrumjake decisineni o karte. Qhavoro feringyola ani rafin, lela e karta kova shay te kerel pikturimi o kolori e obyektesko, palem o qhavo ferdingyola thay lela e karta kova pikturingyola e forma e obyekteski, ayeka sera, ji kay o qhavoro lela kan vash sakova obyekti ovela o lafi. May pale, qhavoro manglape te arakhel garavdo obyekti, a kana si pashe te arakhel, o dat vakerla; “tato” , a kana si dur, o dat vakerla : “shil”.

Sasavipeya, qhavoro shay te gatisarel o karte thay o dat manglape te arakhel o obyekti.