Serzdina o sungeri

Ano akala bersha, sa qhigode so si khere shay te ovel khelipe vash qhavore, shay te oven shuzhe thay sigurime.

Adisuno khelipe si preferimo vash buderi qhavorenge, feri so silen but kefi te khelen sungereya.

Manglape tumenge yek legeno vay sava koya si buvli thay hari pani tato, [me madhësi të një sfungjeri me të cilin i lajmë enët]yek sungeri [e baripeya koba si yek sungeri vash te thove o qare]. Thay hari deterjenti e qarengo.

Vazdeni o phike e qhavoreske thay mekenole ne khelel payneya thay sungereya…

Tumen shay te pasharen e qhavoreske yek safa thay yek legeno quqo thay te demostrinen  keripa korkoro o akharipe e paynesko e sungereya kotar yek ring ani yaver. Akava shay te kerel o qhavoro palem korkoro.

May pale thoveni palem ini 2-3 thavdya deterjenti e qarengo ano pani , thay kana formiringyona kyprikya ano pani si te dikhen sar ov hasala thay si te shunen e zhurma e loshalipaski khelipa oleya. Khelipe lugyargyola 15-20 minutya. May pale beraber e qhavoreya shusharen o than e khelipesko.

Tumen shay te vastinen sar alternativa ini yek safa pirinjeya, tikne makarine, kolomoki,bizele, pasuli, mirikle,thy. [por gjatë gjithë kohës së lojës ju duhet të qëndroni me fëmijën për t’u siguruar që ai/ajo nuk e fut ndonjërën prej këtyre gjërave në gojë][numay ano sa vakti e khelipasko,  tumen manglape te beshen e qhavoreya vash te sigurine kay ov/ oy na qhivla diso ano muy kotar akala sheya]thay o qhavoro shay te thovel o vasta ani safa, te akharel o khelipya kotar yek safa ani yaver safa thy.

Tumen shay te pasharen e qhavoreske ini yek safa e shtipalkenca thay ov/oy te deciinel o shtipalke ani yaver rig e safaki.