Khelipe e pishotyenca

Materiali thay vastushya: pishotya, fyongo vay thaveske kotora

Qhiveni e qhavore ani pashli pozicia ano dumo pedral yekh qeba vay ano olako/olesko kreveti thay phaneni nesave pishotya kolorencar thay pherde prekal yekh fyongo vay thaveske kotora, ano pro tumare qhavoresko. Khelindoy oleya,  qhivenola te khelavel pe pre, thay khelipeya e presko ka khelen vi o pishotya. Tumen shay te qhiven akala pushotya ini ano vasta e  qhavoreske. Ayekha vi shay te pashloven ini tumen khetane e qhavoreya thay te khelaven ini tumen tumare pishotya.