Anglonilayesko ferdipe

Materiali thay sheya: kireqesko hramithay lila e kolorya.

Evolviripe e aktivitetesko:Aktiviteti shay te evolviringyol ano mashkaripe avrike kote pikturingyola nesave forme e luludyengo kola decisingyona o hramya te yaveringyol ano shaipe kay, kana o qhavoro te ferdingyol ola, te leparel yek obyekti kote araklona o hramya. Na si manglo kay o qhavoro te arakhel saksipeya hrami, si dosta te anavinel yek obyekti. Qhavoro startinla te evolvirinel o lekanipe vash o hramya, numay ano kobaripe si normaluno te kerel bangipe.

Anomashkarovakti akava aktiviteti shay te realizingyol ini yek kartoni baro kote decisingyona luludya e koloreya vash yaveripe kay si gendya vay hramya. Vastingyola o zari kay o qhavoro ferdela thay o umlavdo e gendesko dikla e luludi thay ferdingyola po lende.